Франківський район м. Львова. ДНЗ № 155
 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу для дітей із порушенням опорно-рухового апарату № 155 "СОНЕЧКО"

Нормативні документи

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРЖЕНО:

                                                                                наказ №_____________

                                                                                            «___»_______2006 року

                                                                                                 Управління освіти

                                                                                            Львівської міської ради

                                                                                            начальник_____К.Лазурко

 

    

СТАТУТ

Львівського дошкільного навчального закладу

ясла – садок компенсуючого типу №155

Львівської міської ради

Львівської області

(нова редакція)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                  ПРИЙНЯТО:

 

Начальником відділу освіти                   

Франківської                                                                                                                             загальними зборами

районної адміністрації                                                                                                                трудового колективу

Львівської міської ради                                                                                                               _____________2005 р.  

__________К.Гороховська                                                                                                           Голова_____А.Мальчик

         

                                                                                            

                              1. Загальні положення

 

1.1. Львівський дошкільний навчальний заклад ясла – садок компенсуючого типу №155 Львівської міської ради Львівської області (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 494 від 30.09.1976 року.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 79060,

м. Львів, вул. Наукова 32. Телефон: 63-24-82

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок

в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

1.4. Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада, уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

1.5. Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України ( далі – Положення) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення побреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовленнєвого і фізичного розвитку дітей.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чиним законодавством, Положенням та власним Статутом.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

·        Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

·        Забезпечення рівня дощкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

·        Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

                2. Комплектування дошкільного закладу

 

2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2 Групи комплектуються за віковими ознаками – одновікові та компенсуючи для дітей з вадами опорно-рухового апарату, вадами мовлення та легкими формами ДЦП.

2.3 У дошкільному закладі функціонують групи спеціального призначення для дітей з вадами опорно-рухового апарату та легкими формами ДЦП, вадами мови.

2.4 Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей; 10,5-годинним; 12-ти годинним; 24-годинним.

2.5 Наповнюваність груп дітьми становить:

·        Для дітей віком від трьох років – до 15 осіб;

·        В групах компенсую чого типу – 8 – 12 осіб.

2.6 Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити: заяву батьків, або осіб, які їх замінюють, медичну довідку про стан здоровя, медичну довідку про епідеміологічне оточення, копію свідоцтва про народження дитини та документи про встановлення батьківської плати.

Для зарахування дітей до групи компенсую чого типу, додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації та скерування місцевого органу управління освітою.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів)

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

·        За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

·        На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

·        У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб,які їх замінюють, про відрахування дитини не менше 10 календарних днів.

2.10. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють із Статутом, іншими документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу.

 

           3. Режим роботи дошкільного закладу

 

3.1.  Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 24 годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.30 - 19.30; 19.30 – 7.30.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

          10,5 годинні групи      8.00 – 18.30

          12 – ти годинні групи     7.30 – 19.30

          24 – ти годинні групи     7.30 – 19.30; 19.30 – 7.30.

 

4.Організація навчально – виховного процесу у дошкільному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

     З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.  Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Франківської районної адміністрації.

        План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно – епідеміологічною службою – Франківською районною санітарно – епідеміологічною службою.

4.4. У Дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Дошкільний заклад здійснює навчально - виховний процес за програмами: регіональною «Українське дошкілля», затверджена МОНУ 2000р., за програмою фізкультурного – оздоровлення «Будь здоров, малюк!», затверджена МОНУ 2001р. та Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти.

4.6. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні платні послуги на підставі угоди.

4.7. У корекційно – відновлювальних групах навчально – виховний процес може здійснюватись за окремими програмами і методиками, що розроблені на основі Державної базової програми та затверджені у встановленому порядку.

 

 

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно протоколу тендерної комісії при дотриманні умов постачання, відповідно до санітарно – гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3, 4, 5 – ти разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотиманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

 

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі 2 – ю міською комунальною поліклінікою, на підставі наказу №33 Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 року.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

 

 

7. Учасники навчально – виховного процесу

 

7.1. Учасниками навчально – виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги, у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, нагородження грамотою, премія.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·        безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку,

·        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·        здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

·        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

·        звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·        брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

·        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

·        своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

·        слідкувати за станом здоров’я дитини;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

·        на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·        на атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

·        брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·        на підвищення кваліфікації, участь у методичних обє’днаннях, нарадах, тощо;

·        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

·        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·        об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·        на захист професійної честі та власної гідності;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

·        виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·        дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·        брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·        виконувати накази та розпорядження керівництва;

·        інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники дошкільного закладу приймаються на роботу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із чинним законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу згідно ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні огляди згідно наказу МОЗ України №280 від 23.07.2000 р., за місцем проживання.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять роков відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, премія із фонду заробітної плати, державні нагороди.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. Управління дошкільним закладом

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Львівською міською радою, уповноваженим органом – управління освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адмінітрації згідно з рішенням виконавчого еомітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

     Керівник дошкільного закладу:

·        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·        здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·        діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·        розпоряджається в установленному порядку майном і коштами дошкільного закладу;

·        відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;

·        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·        затверджує штатний розклад за погодженням з відділом освіти Франківської районної адміністрації;

·        контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·        затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим,

·        підтимує ініціативу щодо вдосконалення освітнбої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·        щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) коллективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

      До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

    Педагогічна рада закладу:

·        розглядає питання навчально-виховного процессу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

·        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори коллективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

     Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 52 %, батьків – 48 %.

    Термін їх повноважень становить 1 рік.

     Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

     Загальні збори:

·        приймають Статут, зміни і доповнення;

·        обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

·        заслуховують звіт керівника закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·        розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово господарської діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·        розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

·        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

       Кількість засідань ради визначається за поребою.

       Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

       Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процессу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

8.6. У Дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, оеремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Дошкільного закладу.

       Піклувальна рада (у складі 10 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

       Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

       Очолює піклувальну раду голова,  який обирається  шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

       Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило не менше ніж чотири рази на рік.

       Основними завданнями піклувальної ради є:

·        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному закладі;

·        сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;

·        сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоровя учасників навчально-виховного процессу;

·        організаія дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ДНЗ;

·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·        всебічне зміцнення звязків між родинами дітей та дошкільним закладом.

 

9. Майно дошкільного закладу

 

9.1. Відповідно до рішення Львівської міської ради народних депутатів від 30.09.1976 року № 494 дошкільному закладу передано в користування земельну ділянку, будівлі, споруди,  комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

 

10. Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування ДНЗ є кошти:

·        засновника (власника)

·        Місцевого бюджету, передбаченому нормативами фінансування;

·        Батьків або осіб, які їх замінюють;

·        Добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·        Залучені від оренди приміщення.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

·        Придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·        Отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·        Здавати в оренду приміщення, споруди , обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може вестися самостійно або через централізоіану бухгалтерію.

11. Контроль за діяльність дошкільного закладу

 

11.1. Основною фомою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять роков у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Львівською міською радою, управлінням освіти Львівської міської ради та відділом освіти Франківської районної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не повязанного з навчально-виховним процессом встановлюється засновником ДНЗ – Львівською міською радою.

 

12. Реорганізація або ліквідація Дошкільного закладу.

 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ДНЗ приймає засновник. Реорганізація відбувається шляхом злиття, прєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а в випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ДНЗ.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ДНЗ, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3. У випадку реорганізації права та зобовязання Дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства, або визначених ДНЗ.

12.4. У разі ліквідації непрбуткової організації іі активи повинні бути передані іншій непрбутковій організації відповідно до виду, або зараховані до доходу бюджету.

 

13. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Дошкільного закладу

 

13.1.  Зміни та доповнення до Статуту Дошкільного закладу, що не суперечить чинному законодавству України та «Положенню про дошкільний навчальний заклад» можуть бути внесені за рішенням загальних зборів трудового коллективу закладу.

 

 

Завідувач ДНЗ № 155__________А. В. Мальчик

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 2.  Закон України «Про охорону дитинства»

 3.  Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної се редньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

 4.  Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні (Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008)

 5.  Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 629)

 6.  Конвенція про права дитини (з 27 вересня 1991 р.)

 

 

Загальні питання

 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

 

 1.   Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305)

 2.   Положення про центр розвитку дитини (затверджене постановою Кабінету Міні стрів України від 15.10.2009 №1124)

 3.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550)

 4.   Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522)

 5.   Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)

 6.   Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни - наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73)

 7.  Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796)

 8.  Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963; зміни внесено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №432 (432-2001-п), від 12.01.2004 №40 (40-2004-п), від 17.11.2004 №1567 (1567-2004-п), від 30.11.2005 №1148 (1148-2005-п), від 22.02.2006 №203 (203-2006-п), від 31.01.2007 №94 (94-2007-п), від 26.06.2007 №872 (872-2007-п)

 

 

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

 1. Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257)

 2. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711)

 3. Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних    закладах (затверджена наказом Міністерства освіти України від 28.10.2008 №985)

 4. Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством охорони здоров'я України від 27.03.2006 №240/165)

 5.  Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)    компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),   і груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

 6. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

 7. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України від 27.7.1997 №383/239/131)

 8.  Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчвальних закладах (затверджена наказом МОНМСУ від 01.10.2012 №1059)

 9.  Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 21.11.2002 №667; зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 06.12.2002 за №953/7241)

 10.  Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 25.07.2005 №431)

 11.  Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене наказом Міністерства освіти України від 09.11.2010 №1070)

 12.  Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти України від 19.10.2001 №691)

 

 

Інструктивні та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

 1.   Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти Українивід 07.05.2007 №1/9-263)

 2.   Про недопущення відчуження та передачу в оренду земель дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2011 №1/9-180)

 3.   Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389)

 4.   Інструктивно-методичними рекомендації «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36)

 

 

 Медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

  1.   Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826).

 2.   Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 року №432/496)

 3.   Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)

 4.   Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

 

 

 

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

  1.    Закон України «Про дитяче харчування»

 2.    Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів»

 3.    Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

 4.    Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591)

 5.    Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 № 1243)

 6.   Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загально освітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563)

 7.   Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280)

 8.   Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795)

 9.  Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397)

 10.   Санітарний регламент від 23.03.2016р.

 

 Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних навчальних закладах

 

 1.   Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)

 2.   Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)

 3.   Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458)

 4.   Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист Міністерства освіти і "науки України від 27.08.2004 №1/9-438)

 5.   Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563)

 

 

 

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти

 

  Програми:

 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)(Наказ МОНМСУ від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти»)

 2. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);

 3. Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання (лист МО про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки» від 08.12.2010 №1/11-11178)

 4. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. / Наук. кер. - Прескура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освітні науки» від 08.12.2010 № 1/11-11177)

 5. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» (автори: Коне ненко П. П., Касян Л. Г, Семенюченко О. В.; рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/ІІ-35І6 від 30.07.2008)

 6. Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту  про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» 2017 р. редакції

 

Додаткові програми (парціальні)

 

 1. Англійська мова для дітей дошкільного віку, автор Шкваріна Т.М.;

 2.  Дитяча хореографія, автор Шевчук А.С.;

 3. Кольорові долоньки, автор Ликова І.О.;

 4.  Українотворець, керівник авторського колективу Кононенко П.П.;

 

Нормативні документи

 

 1. Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах (інструктивно-методичний  лист  Міністерства  освіти  і  науки   України  від  03.07.2009 №1/9-455)

 2. Інструктивно-методичними рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4/18-3082)

 3. Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку (лист Міністерства освіти і науки від 27.09.2010 №1/9-666)

 4. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.06.2011 №1/9-482)

 5. Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів (лист МОНМСУ від 13.08.2012 № 1/9-586)

 6. План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки (схвалений рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2009 №3/2-2)

 7. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 н.р.(лист МОНМСУ від 21.05.2012 № 1/9-388)    

 

 

ЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА      Департамент гуманітарної політики                Управління освіти

 

НАКАЗ
м. Львів
   

 

Від 26.09.2017            №459

Про заборону обігу готівкових коштів

та забезпечення заходів щодо запобігання корупції

у навчальних закладах м. Львова

       Керуючись ст. 53 Конституції України, на виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа Міністерства освіти і науки України від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками навчальних закладів м. Львова та представниками батьківських комітетів навчальних закладів, забезпечення конституційного права громадян на доступність і безоплатність освіти у державних і комунальних навчальних закладах, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків у навчальних закладах міста,

НАКАЗУЮ:

1.      Категорично заборонити збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів.

2.      Представникам батьківських комітетів та учасникам навчально-

виховного процесу категорично забороняється збір готівкових коштів з батьків учнів та вихованців навчальних закладів м. Львова для вирішення                      фінансових питань         пов’язаних з покращенням

матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо.

3.      Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у навчальних закладах м. Львова, відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про
використання залучених благодійних коштів або отриманих матеріальних цінностей на керівників навчальних закладів м. Львова.

4.      Керівникам навчальних закладів м. Львова:

4.1.  категорично заборонити незаконний збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів та учасниками навчально- виховного процесу;

4.2.  на чергових батьківських зборах наголосити на виключно добровільному волевиявленні батьків щодо надання матеріальної допомоги навчальним закладам у вигляді будь-яких благодійних внесків;

4.3.  прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільній основі шляхом перерахування їх на реєстраційні рахунки навчальних закладів, відкриті у територіальних органах ДКСУ з обов’язковим оформленням відповідної документації та бухгалтерським обліком;

4.4.  бухгалтерський облік матеріальних цінностей, що надійшли у вигляді благодійних дарунків здійснювати систематично відповідно до вимог чинного законодавства України;

4.5.  розмістити на дошці оголошень навчального закладу інформацію щодо відкритих у територіальних органах ДКСУ реєстраційних рахунках для перерахування благодійниками благодійних внесків;

4.6.  систематично (до 5 числа місяця наступного за звітним) публічно інформувати громадськість, піклувальні ради навчальних закладів та педагогічні колективи про надходження і використання коштів та матеріальних цінностей шляхом висвітлення відповідної інформації на сайтах та дошках оголошень навчальних закладів.

5.      Керівникам відділів освіти управління освіти ДГП ЛМР:

5.1. здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства керівниками навчальних закладів щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання;

6.      Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління освіти     З. Довганик